Μετρητές & Συμμετοχές Στο Mapreduce

Hadoop MapReduce Join & Counter with Παράδειγμα

Ένας μετρητής στο MapReduce είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την εργασία MapReduce. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τη διάγνωση ενός προβλήματος στην επεξεργασία εργασίας του MapReduce. Συμβούλου