Επιθυμητές Ικανότητες Σε Σελήνιο

Επιθυμητές δυνατότητες στο Selenium WebDriver

Η τάξη επιθυμητών δυνατοτήτων μας βοηθάει να πούμε στον οδηγό ιστού, ποιο περιβάλλον πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε στη δοκιμαστική δέσμη ενεργειών μας. Η μέθοδος setCapability της τάξης Desired Capability, η οποία εξηγείται στο μεταγενέστερο μέρος του σεμιναρίου,