Δοκιμή Εξαίρεσης Junit

JUnit Expect Exception Test: @Test (αναμένεται)

Το JUnit παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της εξαίρεσης και επίσης για να ελέγξει εάν ο κώδικας αποκλείει την αναμενόμενη εξαίρεση ή όχι. Το Junit4 παρέχει έναν εύκολο και ευανάγνωστο τρόπο για δοκιμές εξαίρεσης, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε