Αντιστοιχίσεις Στην Επιστήμη Των Υπολογιστών

Αντιστοιχίσεις στην Πληροφορική: Δημιουργία, Στοιχεία, Παράμετρος, Μεταβλητή

Η αντιστοίχιση είναι μια συλλογή αντικειμένων πηγής και στόχου που συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύνολο μετασχηματισμών. Αυτοί οι μετασχηματισμοί αποτελούνται από ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν τη ροή δεδομένων και τον τρόπο φόρτωσης των δεδομένων