Επισκόπηση Της Μονάδας Sap Crm

Ενότητα SAP CRM: Επισκόπηση, Αρχιτεκτονική

Στο σημερινό εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εστίαση των κορυφαίων εταιρειών αυξάνεται στα πιο πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία - πελάτες.