Δοκιμή Βάσει Κινδύνου

Δοκιμή βάσει κινδύνου: Προσέγγιση, μήτρα, διαδικασία & παραδείγματα

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RBT) είναι ένας τύπος δοκιμής που γίνεται με βάση την πιθανότητα κινδύνου. Περιλαμβάνει την εκτίμηση του κινδύνου, με βάση την πολυπλοκότητα, την επιχειρηματική κρισιμότητα, τη συχνότητα χρήσης, τις ορατές περιοχές, τις περιοχές με τάση για ελαττώματα κ.λπ. Περιλαμβάνει την ιεράρχηση των δοκιμών των λειτουργικών μονάδων