Ρομπότ Api

Τάξη ρομπότ στο Selenium Webdriver

Η τάξη ρομπότ στο πακέτο AWT χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συμβάντων πληκτρολογίου/ποντικιού για αλληλεπίδραση με παράθυρα λειτουργικού συστήματος και εγγενείς εφαρμογές.