Αρχιτεκτονική Sql Server

Η αρχιτεκτονική του SQL Server εξηγείται: Σωλήνες με όνομα, Optimizer, Buffer Manager

Ο MS SQL Server είναι μια αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή. Η διαδικασία MS SQL Server ξεκινά με την αποστολή αιτήματος από την εφαρμογή -πελάτη. Ο SQL Server αποδέχεται, επεξεργάζεται και απαντά στο αίτημα με επεξεργασμένο d