Σχέδιο Star And Snowflake

Σχέδιο Star and Snowflake στην Αποθήκη Δεδομένων με Παραδείγματα

Τι είναι τα πολυδιάστατα σχήματα; Το πολυδιάστατο σχήμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για την μοντελοποίηση συστημάτων αποθήκης δεδομένων. Τα σχήματα έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τις μοναδικές ανάγκες πολύ μεγάλων βάσεων δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί