Μέθοδος Συμβολοσειράς Charat ()

String charAt () Μέθοδος σε Java με Παράδειγμα

Γιατί να χρησιμοποιήσω τη μέθοδο string 'chatAt'; Η μέθοδος charat επιστρέφει τον χαρακτήρα στον καθορισμένο δείκτη. Σε αυτήν τη μέθοδο, η τιμή ευρετηρίου πρέπει να είναι μεταξύ 0 και μήκους συμβολοσειράς μείον 1 Σύνταξη μεθόδου: δημόσιο char charA