Η Συμβολοσειρά Περιέχει () Μέθοδο

Η συμβολοσειρά Java περιέχει () μέθοδο | Ελέγξτε το Substring με Παράδειγμα

Τι περιέχει η μέθοδος περιέχει () στη Java; Η μέθοδος περιέχει () είναι μέθοδος Java για να ελέγξετε εάν η συμβολοσειρά περιέχει άλλη υποσύμβολο ή όχι. Επιστρέφει την τιμή boolean, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας μέσα σε εντολές if. Synt