Ταξινόμηση Πίνακα Δεδομένων

Ομάδες στο Tableau: Δημιουργία ομάδων, ιεραρχίας, συνόλων και ταξινόμησης δεδομένων

Ταξινόμηση δεδομένων: Τα δεδομένα που υπάρχουν στην οπτικοποίηση και στο φύλλο εργασίας μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την απαίτηση. Μπορεί να ταξινομήσει τα δεδομένα με βάση τη σειρά προέλευσης δεδομένων, αύξουσα, φθίνουσα ή να εξαρτάται από οποιαδήποτε μετρημένη τιμή.