Μοντέλο TCP/IP έναντι OSI: Ποια είναι η διαφορά;

Τι είναι το μοντέλο OSI;

Το μοντέλο OSI είναι ένα λογικό και εννοιολογικό μοντέλο που καθορίζει την επικοινωνία δικτύου που χρησιμοποιείται από συστήματα ανοιχτά για διασύνδεση και επικοινωνία με άλλα συστήματα. Η Open System Interconnection (OSI Model) ορίζει επίσης ένα λογικό δίκτυο και περιγράφει αποτελεσματικά τη μεταφορά πακέτων υπολογιστών χρησιμοποιώντας διάφορα επίπεδα πρωτοκόλλων.

Σε αυτό το σεμινάριο TCP Model vs OSI Model, θα μάθετε:

Τι είναι το μοντέλο TCP/IP;

Το TCP/IP σάς βοηθά να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας συγκεκριμένος υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και πώς μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα εικονικό δίκτυο όταν συνδέονται πολλά δίκτυα υπολογιστών μεταξύ τους.

Το TCP/ IP σημαίνει Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. Έχει σχεδιαστεί ειδικά ως μοντέλο για να προσφέρει εξαιρετικά αξιόπιστη ροή byte από άκρο σε άκρο σε αναξιόπιστη διαδικτυακή εργασία.

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Το OSI έχει 7 επίπεδα ενώ το TCP/IP έχει 4 επίπεδα.
 • Το μοντέλο OSI είναι ένα λογικό και εννοιολογικό μοντέλο που καθορίζει την επικοινωνία δικτύου που χρησιμοποιείται από συστήματα ανοιχτά για διασύνδεση και επικοινωνία με άλλα συστήματα. Από την άλλη πλευρά, το TCP/IP σάς βοηθά να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας συγκεκριμένος υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και πώς μπορείτε να μεταδίδεστε μεταξύ τους.
 • Η κεφαλίδα OSI είναι 5 byte ενώ το μέγεθος κεφαλίδας TCP/IP είναι 20 byte.
 • Το OSI αναφέρεται στο Open Systems Interconnection ενώ το TCP/IP αναφέρεται στο Transmission Control Protocol.
 • Το OSI ακολουθεί μια κάθετη προσέγγιση ενώ το TCP/IP ακολουθεί μια οριζόντια προσέγγιση.
 • Το μοντέλο OSI, το επίπεδο μεταφοράς, προσανατολίζεται μόνο στη σύνδεση, ενώ το μοντέλο TCP/IP είναι προσανατολισμένο στη σύνδεση και χωρίς σύνδεση.
 • Το μοντέλο OSI αναπτύσσεται από το ISO (International Standard Organization), ενώ το μοντέλο TCP αναπτύσσεται από το ARPANET (Advanced Research Project Agency Network).
 • Το μοντέλο OSI σάς βοηθά να τυποποιήσετε το δρομολογητή, τον διακόπτη, τη μητρική πλακέτα και άλλο υλικό, ενώ το TCP/IP σας βοηθά να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ διαφορετικών τύπων υπολογιστών.

Ιστορικό του μοντέλου OSI

Ακολουθούν μερικά σημαντικά ορόσημα από την ιστορία του μοντέλου OSI:

 • Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το ISO πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη γενικών προτύπων και μεθόδων δικτύωσης.
 • Το 1973, ένα Experimental Packet Switched System στο Ηνωμένο Βασίλειο προσδιόρισε την απαίτηση για τον καθορισμό πρωτοκόλλων υψηλότερου επιπέδου.
 • Το 1983, το μοντέλο OSI προοριζόταν αρχικά να είναι μια λεπτομερής προδιαγραφή των πραγματικών διεπαφών.
 • Το 1984, η αρχιτεκτονική OSI υιοθετήθηκε επίσημα από το ISO ως διεθνές πρότυπο.

Ιστορικό TCP/IP

Ακολουθούν μερικά σημαντικά ορόσημα από την ιστορία του TCP/IP:

 • Το 1974, οι Vint Cerf και Bob Kahn δημοσίευσαν ένα έγγραφο «A Protocol for Packet Network Interconnection» που περιγράφει το μοντέλο TCP/IP.
 • Μέχρι το 1978, οι δοκιμές και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της γλώσσας οδήγησαν σε μια νέα σειρά πρωτοκόλλων που ονομάζεται TCP/IP.
 • Το 1982, αποφασίστηκε ότι το TCP/IP θα πρέπει να αντικατασταθεί ως NCP ως η τυπική γλώσσα του ARPAnet.
 • Την 1η Ιανουαρίου 1983, το ARPAnet πέρασε σε TCP/IP,
 • Το ARPAnet τελείωσε την ύπαρξή του το 1990. Από τότε το Διαδίκτυο έχει αναπτυχθεί από τις ρίζες του ARPAnet και το TCP/IP εξελίχθηκε για να καλύψει τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Διαδικτύου.

Χαρακτηριστικά του μοντέλου OSI

Ακολουθούν μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά του μοντέλου OSI:

 • Ένα στρώμα πρέπει να δημιουργείται μόνο όταν χρειάζονται τα συγκεκριμένα επίπεδα αφαίρεσης.
 • Η λειτουργία κάθε επιπέδου θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τα διεθνώς τυποποιημένα πρωτόκολλα.
 • Ο αριθμός των επιπέδων θα πρέπει να είναι μεγάλος έτσι ώστε να μην τοποθετούνται ξεχωριστές συναρτήσεις στο ίδιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι αρκετά μικρό ώστε η αρχιτεκτονική να μην γίνει πολύ περίπλοκη.
 • Στο μοντέλο OSI, κάθε επίπεδο βασίζεται στο επόμενο χαμηλότερο επίπεδο για να εκτελέσει πρωτόγονες συναρτήσεις. Κάθε επίπεδο θα πρέπει να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο.
 • Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ένα στρώμα δεν πρέπει να χρειάζονται αλλαγές σε άλλες λεβάντες.

Χαρακτηριστικά Μοντέλο TCP/IP

Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου TCP/IP:

 • Υποστήριξη για μια ευέλικτη αρχιτεκτονική
 • Η προσθήκη περισσότερων συστημάτων σε ένα δίκτυο είναι εύκολη.
 • Στο TCP/IP, το δίκτυο παραμένει άθικτο έως ότου οι μηχανές προέλευσης και προορισμού λειτουργούσαν σωστά.
 • Το TCP είναι ένα πρωτόκολλο προσανατολισμένο στη σύνδεση.
 • Το TCP προσφέρει αξιοπιστία και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που έρχονται εκτός ακολουθίας πρέπει να επανατοποθετηθούν.
 • Το TCP σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε έλεγχο ροής, έτσι ώστε ο αποστολέας να μην υπερνικά ποτέ έναν δέκτη με δεδομένα.

Διαφορά μεταξύ μοντέλου OSI και μοντέλου TCP/IP

Ακολουθούν μερικές σημαντικές διαφορές μεταξύ του μοντέλου OSI και TCP/IP:

Μοντέλο OSI Μοντέλο TCP/IP
Έχει αναπτυχθεί από το ISO (International Standard Organization)Αναπτύσσεται από το ARPANET (Advanced Research Project Agency Network).
Το μοντέλο OSI παρέχει μια σαφή διάκριση μεταξύ διεπαφών, υπηρεσιών και πρωτοκόλλων.Το TCP/IP δεν έχει σαφή σημεία διάκρισης μεταξύ υπηρεσιών, διεπαφών και πρωτοκόλλων.
Το OSI αναφέρεται στην ανοικτή διασύνδεση συστημάτων.Το TCP αναφέρεται στο πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης.
Το OSI χρησιμοποιεί το επίπεδο δικτύου για να καθορίσει πρότυπα δρομολόγησης και πρωτόκολλα.Το TCP/IP χρησιμοποιεί μόνο το επίπεδο Internet.
Το OSI ακολουθεί μια κάθετη προσέγγιση.Το TCP/IP ακολουθεί μια οριζόντια προσέγγιση.
Τα επίπεδα OSI έχουν επτά επίπεδα.Το TCP/IP έχει τέσσερα επίπεδα.
Στο μοντέλο OSI, το επίπεδο μεταφοράς προσανατολίζεται μόνο στη σύνδεση.Ένα επίπεδο του μοντέλου TCP/IP είναι προσανατολισμένο στη σύνδεση και χωρίς σύνδεση.
Στο μοντέλο OSI, το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και το φυσικό είναι ξεχωριστά επίπεδα.Στο TCP, ο φυσικός σύνδεσμος και ο σύνδεσμος δεδομένων συνδυάζονται και οι δύο ως ένα ενιαίο επίπεδο host-to-network.
Τα επίπεδα συνεδρίας και παρουσίασης αποτελούν μέρος του μοντέλου OSI.Δεν υπάρχει επίπεδο σύνδεσης και παρουσίασης στο μοντέλο TCP.
Ορίζεται μετά την εμφάνιση του Διαδικτύου.Ορίζεται πριν από την εμφάνιση του διαδικτύου.
Το ελάχιστο μέγεθος της κεφαλίδας OSI είναι 5 byte.Το ελάχιστο μέγεθος κεφαλίδας είναι 20 byte.

Πλεονεκτήματα του μοντέλου OSI

Ακολουθούν τα σημαντικότερα οφέλη/πλεονεκτήματα της χρήσης του μοντέλου OSI:

 • Σας βοηθά να τυποποιήσετε το δρομολογητή, τον διακόπτη, τη μητρική πλακέτα και άλλο υλικό
 • Μειώνει την πολυπλοκότητα και τυποποιεί τις διεπαφές
 • Διευκολύνει την αρθρωτή μηχανική
 • Σας βοηθά να εξασφαλίσετε διαλειτουργική τεχνολογία
 • Σας βοηθά να επιταχύνετε την εξέλιξη
 • Τα πρωτόκολλα μπορούν να αντικατασταθούν από νέα πρωτόκολλα όταν αλλάζει η τεχνολογία.
 • Παρέχετε υποστήριξη για υπηρεσίες προσανατολισμένες στη σύνδεση καθώς και υπηρεσίες χωρίς σύνδεση.
 • Είναι ένα τυπικό μοντέλο στη δικτύωση υπολογιστών.
 • Υποστηρίζει υπηρεσίες χωρίς σύνδεση και προσανατολισμένες στη σύνδεση.
 • Προσφέρει ευελιξία προσαρμογής σε διάφορους τύπους πρωτοκόλλων.

Πλεονεκτήματα του TCP/IP

Εδώ, υπάρχουν πλεονεκτήματα/οφέλη από τη χρήση του μοντέλου TCP/IP:

 • Σας βοηθά να δημιουργήσετε/δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ διαφορετικών τύπων υπολογιστών.
 • Λειτουργεί ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα.
 • Υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα δρομολόγησης.
 • Επιτρέπει τη διαδικτυακή εργασία μεταξύ των οργανισμών.
 • Το μοντέλο TCP/IP έχει μια εξαιρετικά κλιμακούμενη αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή.
 • Μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα.
 • Υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα δρομολόγησης.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο υπολογιστών.

Μειονεκτήματα του μοντέλου OSI

Ακολουθούν ορισμένα μειονεκτήματα/ μειονεκτήματα της χρήσης του μοντέλου OSI:

 • Η προσαρμογή των πρωτοκόλλων είναι μια κουραστική εργασία.
 • Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο ως μοντέλο αναφοράς.
 • Δεν ορίζει κανένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
 • Στο μοντέλο επιπέδου δικτύου OSI, ορισμένες υπηρεσίες αντιγράφονται σε πολλά επίπεδα, όπως τα επίπεδα μεταφοράς και σύνδεσης δεδομένων
 • Τα επίπεδα δεν μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα καθώς κάθε επίπεδο πρέπει να περιμένει για να λάβει δεδομένα από το προηγούμενο επίπεδο.

Μειονεκτήματα του TCP/IP

Εδώ, υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα της χρήσης του μοντέλου TCP/IP:

 • Το TCP/IP είναι ένα πολύπλοκο μοντέλο για ρύθμιση και διαχείριση.
 • Το ρηχό/γενικό κόστος του TCP/IP είναι υψηλότερο από το IPX (Internetwork Packet Exchange).
 • Σε αυτό το μοντέλο, το επίπεδο μεταφοράς δεν εγγυάται την παράδοση πακέτων.
 • Η αντικατάσταση του πρωτοκόλλου στο TCP/IP δεν είναι εύκολη.
 • Δεν έχει σαφή διαχωρισμό από τις υπηρεσίες, τις διεπαφές και τα πρωτόκολλά του.